Kontrollansvarig - sKÅNE

Näset Fastighetskonsult AB - En trygg och pålitlig samarbetspartner 

När krävs en kontrollansvarig

Byggen, rivningar eller markåtgärder som kräver bygglov eller anmälan ska ha en certifierad KA, Kontrollansvarig enligt plan-och bygglagen (2010:900).

Vad är och vad gör en Kontrollansvarig?

Kontrollansvarig får endast vara någon som är certifierad enligt Plan- och bygglagen, vilket innebär att personen i fråga har fått riksbehörighet från ackrediterat organ. Den kontrollansvarige dokumenterar att projektörer och entreprenörer utför, dokumenterar och följer upp sitt åtagande enligt upprättad kontrollplan. Det är viktigt att påpeka att den kontrollansvarige alltid ska ha en självständig ställning i förhållande till den eller det företag som utfört det som ska kontrolleras.

Vi hjälper er genom processen

Som Certifierad Kontrollansvarig kan vi hjälpa er att förstå och tyda de lagar och regler som gäller, vi ska vara ert stöd genom byggnadsprocessen, från bygglov till slutbesked från kommunen. Vi bistår byggherren i arbetet med att upprätta en kontrollplan för projektet, kontrollplanen blir det dokument som styr vad som ska kontrolleras i samband med projekt och byggnation. Som kontrollansvarig ska vi fungera som en länk mellan er som byggherre och kommunens byggnadsnämnd. Kontrollansvarig ska anmälas av byggherren i samband med att man ansöker om bygglov.

Kontakta oss

Hur ser arbetsgången ut vid ett villabygge?

Nedan kan du läsa mer om hur arbetsgången kan se ut vid ett villabygge, ett uppdrag som vi ofta får.

1

Efter att byggherren kontakat oss skickar vi över en Uppdragsbekräftelse.

2

Byggherren skickar in en anmälan om KA till Byggnadsnämnden.

3

Byggherren ansöker och skickar in en Bygglovsansökan.

4

Kontrollplan samt övriga handlingar tas fram enligt uppgift från byggnadsnämnden.

5

Byggnadsnämnden kallar till Tekniskt samråd.

6

Startbesked från byggnadsnämnden.

7

Byggstart.

8

KA besöker bygget vid ett antal tillfällen under projektets gång, vilket delvis styrs utifrån omfattning på projekt.

9

KA bokar i samråd med Byggherre in ett Arbetsplatsbesök med byggnadsinspektör från byggnadsnämnden.

10

Inför slutsamråd samlar KA in intyg, egenkontroller, verifikationer från berörda parter i projektet.

11

KA bokar in slutsamråd i samband med att projketet är slutfört.

12

Efter genomfört slutsamråd skickar KA in kontrollplan samt utlåtande för slutbesked till byggnadsnämnden.

13

Byggnadsnämnden skickar ut slutbesked, om detta är godkänt kan byggherre ta fastigheten i bruk.